Snel naar

Privacy policy

Wie zijn wij?

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor CEGO van het hoogste belang. In deze privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen conform met de EU-GDPR (Europese General Data Protection Regulation). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren hoe we binnen CEGO zorgdragen voor jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we van jouw verzamelen en waarom CEGO dit doet.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door CEGO worden aangeboden, zoals nieuwsbrieven, contactaanvragen via de website, implementaties, leveren van advies, aanvragen van offertes, informatieaanvragen en overeenkomsten.

CEGO heeft haar maatschappelijke zetel te Schapenstraat 34 bus 3776, 3000 Leuven met als ondernemingsnummer BE0421.083.235. CEGO is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn binnen de organisatie van CEGO.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt CEGO de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van CEGO vormen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

CEGO verzamelt en verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens die op jouw betrekking hebben en die jij ons zelf via onze website of via andere communicatiekanalen hebt versterkt. Dit gaat over volgende persoonsgegevens (is niet limitatief):

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mail en telefoonnummer.
 • Zakelijke persoonsgegevens: naam van de school of kinderopvang, adres, ondernemingsnummer, facturatiegegevens en ID-onderwijsinstelling.
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen en cookies.
 • Indirecte persoonsgegevens: inhoud van het bericht en de technische details ervan.
 • De toestemming voor het nemen van foto’s tijdens onze opleiding en coaching, om deze vervolgens op onze sociale media platformen te plaatsen.
 • Als je bij ons overgaat tot bestelling, dien je deze ook af te rekenen. Hiervoor heeft CEGO gekozen om samen te werken met MOLLIE. Net zoals CEGO vinden ook zij de privacy en de bescherming van je gegevens belangrijk. Hoe zij omgaan met de gegevens die jij versterkt kan je terug vinden op hun pagina. Mollie Privacy beleid

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimumhoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken. CEGO verzamelt, noch verwerkt zogeheten “gevoelige” persoonsgegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld betrekking hebben op jouw ras of etnische afkomst, jouw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, jouw leven en/of seksuele geaardheid en jouw gezondheid.

Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na jouw expliciete toestemming en voor doeleinden die je op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is om ons rechtmatig belang te doen gelden.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

CEGO heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de gevraagde diensten.

Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel:

 • Het gerechtvaardigd belang,
 • Een contractuele overeenkomst,
 • Wettelijke verplichting waar CEGO moet aan voldoen,
 • Toestemming, indien de verwerking hierop berust.

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Facturatie,
 • Wanneer je een contactaanvraag indient via onze website,
 • Indien je contact met ons opneemt, telefonisch, mail, ..
 • Diensteverlening en ondersteuning aan je bedrijf en medewerkers,
 • Opleiding en trainingen,
 • Bij het inschrijven van nieuwsbrieven.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Dit kan op verschillende niet limitatieve manieren gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact,
 • Contactformulieren op onze website,
 • Acties via onze sociale media,
 • Via een aanvraag voor een traject op maat voor een kinderopvang of het onderwijs.

Hoe lang worden jouw gegevens bijgehouden?

De gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, en zolang onze overeenkomst actief is. Na het beëindigen van onze samenwerking, worden de gegevens nog 10jaar bijgehouden.

Na het invullen van je gegevens op onze contactpagina, bewaren we deze nog 2 jaar na het laatste contact.

Verder kan je als betrokkenen vragen om jouw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijn geschonden worden, alsook bij het oplossen van geschillen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Op geen enkel moment verkoopt of verhuurt CEGO je gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van CEGO.

Indien CEGO gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,) zal CEGO er altijd op toezien dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met CEGO. Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief jouw persoonsgegevens mogen gebruiken.

CEGO deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in de volgende gevallen:

 • Je geeft ons hiervoor een schriftelijke toestemming,
 • We zijn wettelijk verplicht om dit te doen,
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Minimale data

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonsgegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

Automatische verwerking en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.

CEGO stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar gebruikers te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacy policy en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkenen heeft verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten onder andere:

 • Recht van toegang en inzage:
  - Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 • Recht van verbetering, verwijderen en beperking:
  - Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Verder kan je vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen, alleen indien CEGO deze persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor wij ze in eerste instantie verzameld hebben.
  - Indien er wettelijke verplichtingen, administratieve en gerechtelijke bevelen ons verbieden jouw persoonsgegevens te verwijderen, dan kunnen wij niet tegemoet komen aan jouw verzoek. Hiervan word je desgevallend op de hoogte gebracht.
  - Alsook kan je vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet:
  - Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing. In dergelijk geval hoef je geen reden op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht:
  - Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door CEGO verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekken van jouw toestemming:
  - Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
  - Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.
  - Bijvoorbeeld: op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan iedere promotioneel e-mail bericht en of nieuwsbrief.
  - Je moet wel rekening houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal CEGO steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan jouw aanvraag.

Verder kan je jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail – info@cego.be

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand e-mailadres. Hierin vermeld je op welk recht je beroep wenst te doen met de nodige toelichting en hoe wij jou kunnen contacteren.

We bevestigen jouw aanvraag binnen de 72uur. We doen het nodige om je binnen de 30 dagen de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als we deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Waar kan je terecht, als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens?

CEGO beschikt niet over een Data Protection Officer. We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien je vragen hebt, dan kan je steeds contact opnemen via volgend e-mailadres – info@cego.be

Je kan ook klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe omgaan met aanpassingen in onze Privacy policy?

Deze verklaring kan door CEGO worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen je aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Cookiebeleid

Wat zijn Cookies?

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketingacties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hoe kan ik Cookies beheren?

Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen. Eveneens kan je zelf je eigen cookies beheren door je persoonlijke instellingen van je browser aan te passen. Hierdoor kan je zelf aangeven welke nieuwe cookies je wel en niet wilt.

Hoe cookies te verwijderen kan je, per browser, terugvinden via deze links:

Type cookies

Functionele cookies

Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze website optimaal kan functioneren en je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek te laten ervaren. CEGO gebruikt 'Functionele cookies' om jouw persoonlijke voorkeuren te onthouden en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen.

Performantie cookies

CEGO gebruikt ‘performantie cookies’ om te bepalen hoe je onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze

websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht.

Marketing cookies

‘Marketing cookies’ zullen op basis van jouw surfgedrag gepersonaliseerde inhoud aanbieden. Dit kunnen o.a. aanbiedingen voor onze diensten op Facebook, Google of andere media zijn. De inhoud en de werking hiervan worden dan door deze media bijgehouden.

Google Analytics cookies

CEGO maakt op de website gebruik van Google Analytics, een van de bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe je de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke tijd je op onze website doorbrengt en welke pagina's je bezoekt.

Voor meer informatie over Google Analytics kan je terecht op de officiële pagina. https://policies.google.com/technologies/cookies

Sociale media cookies

CEGO maakt op de website maakt gebruik van sociale media buttons en/of plug-ins waarmee er op verschillende manieren verbinding gemaakt wordt met je sociale netwerken. Jouw sociale netwerken, waaronder Facebook, linkedin en Google plaatsen cookies via onze website die kunnen worden gebruikt om je profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het desbetreffende privacybeleid. Voor meer informatie kan je terecht op de verschillende officiële pagina's: Meta-privacybeleid - Hoe Meta gebruikersgegevens verzamelt en gebruikt | Privacycentrum | Beheer je privacy op Facebook, Instagram en Messenger | Facebook-privacy LinkedIn Privacy Policy

Overzicht van de gebruikte cookies

De website van CEGO maakt gebruik van Google Tag Manager om de cookies te updaten. Een overzicht van de gebruikte cookies kan je terugvinden in de cookiebanner. Op deze manier verzekeren we dat je steeds een overzicht kan terugvinden van de gebruikte cookies.

Embedded content

CEGO kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar websites. Deze zal je doorwijzen naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar je wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies. CEGO adviseert jou om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om je te informeren over hun privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen aan de cookie policy

Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van CEGO.

Cego vorming & Consult

Schapenstraat 34 bus 3776
3000 Leuven, Belgium

BTW BE 0421.083.235
Belfius BE90 7765 9491 3932

CEGO is alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, op woensdag zijn wij gesloten.

Website door iSmart